Zákon č. 102/2014: Zmeny podmienok pri predaji cez e-shop

 • eshop-internetovy-bochod-zmeny-v-zakone

"NR SR schválila nový zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb. Tento zákon upravuje, okrem iného, aj práva spotrebiteľov a povinnosti predávajúcich, tzn. pri internetovom predaji prostredníctvom e-shopov. Nový zákon nadobudol účinnosť už 1. mája, ale niektoré zmeny nadobúdajú účinnosť od 13. júna 2014."

Najdôležitejšie zmeny novej úpravy predaja prostredníctvom e-shopov sa dajú zhrnúť do nasledujúcich bodov:

1. Spresnenie informačných povinností predávajúceho pred uzavretím zmluvy na diaľku

Povinnosťou prevádzkovateľa e-shopu je poskytnúť kupujúcemu telefónne číslo, e-mailovú adresu, číslo faxu, ak ich má. Predávajúci musí kupujúceho informovať o celkovej cene tovaru alebo služby, nákladoch na prepravu, dodanie, poštovné a pod. Predávajúci informuje kupujúceho o nevyhnutnosti zaplatiť preddavok alebo inú zábezpeku, o dodacích a reklamačných podmienkach. Kupujúci musí byť poučený aj o práve odstúpiť od zmluvy (lehota, podmienky, úhrada nákladov na vrátenie tovaru predajcovi).

2. Predávajúci musí kupujúcemu poskytnúť formulár na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci musí vedieť o tomto práve, o lehote, do ktorej sa dá odsúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu, ako aj spôsobe uplatenia tohto práva, podmienkach a lehote, do ktorej si môže kupujúci uplatniť uvedené právo. Formulár musí predajca poskytnúť kupujúcemu ešte pred uzatvorením zmluvy, pričom forma môže byť rôzna (e-mail, formulár priamo na stránke e-shopu predajcu). Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je v prílohe č.3 nového zákona.

3. Formulár na poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Podľa nového zákona existuje aj zjednodušená verzia , ako môže predajca informovať spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy, a to v prípade, že poskytne spotrebiteľovi riadne vyplnené poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru. V prípade poskytovania služieb je kupujúci povinný uhradiť predajcovi cenu za poskytované služby do dňa oznámenia odstúpenia od zmluvy.

4. Povinnosť bezprostredne pred odoslaním objednávky opakovane upozorniť spotrebiteľa

Táto povinnosť však nenahrádza povinnosť predajcu informovať kupujúceho o predzmluvných vzťahoch. Bezprostredne pred odoslaním objednávky musí predávajúci znovu informovať spotrebiteľa o najdôležitejších skutočnostiach súvisiacich s objednávkou, a to:

 • hlavných vlastnostiach tovaru/charaktere služby;
 • celkovej cene tovaru/služby;
 • nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a o iných nákladoch a poplatkoch;
 • celkovej cene za zúčtovacie obdobie;
 • dĺžke trvania zmluvy, ako aj o podmienkach vypovedania zmluvy;
 • minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa.

5. Oboznámenie spotrebiteľa o jeho povinnosti zaplatiť cenu tlačidlom „objednávka s povinnosťou platby“

Novinkou je povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby spotrebiteľ potvrdil, že bol upovedomený o tom, že odoslaním objednávky mu vzniká povinnosť zaplatiť cenu za tovar/službu. Potvrdzovacie tlačidlo musí byť označené ľahko pochopiteľným a jednoznačným spôsobom, napr. "objednávka s povinnosťou platby". Označenie tlačidla tiež upravuje uvedený zákon. Ak je takéto potvrdzovacie tlačidlo nejednoznačné, resp. mätúce, tak spotrebiteľ nie je povinný uhradiť platbu za tovar/službu.

6. Povinnosť predávajúceho poskytnúť spotrebiteľovi bezodkladne po uzavretí zmluvy potvrdenie o jej uzavretí

Ak sa kúpno-predajná zmluva uzatvára prostredníctvom internetu (e-shopu), tak má predajca povinnosť poskytnúť kupujúcemu najneskôr pri dodaní tovaru potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči (pre prípad uchovania informácií na nezmenené reprodukovanie), ktorým môže byť:

 • papier,
 • e-mail,
 • USB kľúč,
 • CD,
 • DVD,
 • pamäťová karta,
 • hard disk.

Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie, ktoré predajca poskytol spotrebiteľovi ešte pred uzatvorením zmluvy, ako aj súhlas spotrebiteľa s poskytovaním služby pred vypršaním lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7. Nová lehota na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu

Zmenou zákona sa predĺžila lehota na odstúpenie od zmluvy pri nákupe cez internet (e-shop). Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, resp. uzatvorenia zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy platí len vtedy, keď si predajca splnil povinnosť vopred informovať kupujúceho o práve odstúpenia od zmluvy (lehote, podmienkach a postupe). Ak spotrebiteľovi postkytne tieto informácie neskôr, dodatočne, tak začína lehota na odstúpenie od zmluvy plynúť až od oboznámenia sa s právom odstúpiť od zmluvy. Keď predajca nesplní povinnosť informovať o práve kupujúceho na odstúpenie od zmluvy, tak plynie lehota na odstúpenie až po roku a 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru/poskytovania služby.

8. Spôsoby uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť v praxi rôznymi spôsobmi, napr.:

 • v listovej podobe,
 • zápisom na inom trvanlivom nosiči (e-mail),
 • prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu poskytol predajca.

Predajca má povinnosť potvrdiť prijatie oznámenia o odstúpení od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy bola splnená, keď bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané predajcovi najneskôr v posledný deň lehoty. Dôkazné bremeno o uplatnení práva odstúpiť od zmluvy nesie kupujúci.

9. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci uhradí spotrebiteľovi len najlacnejší spôsob prepravy

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby (vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné), v prípade ak kupujúci odstúpil od zmluvy, a to v lehote 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Spôsob spätnej platby má byť rovnaký, ako použil kupujúci pri úhrade, alebo sa dá upraviť podľa vzájomnej dohody. Predajca nie je povinný uhradiť dodatočné náklady kupujúcemu (ak si kupujúci zvolí iný, ako bežný, a teda najlacnejší spôsob dopravy tovaru). Predávajúci nie je povinný uhradiť spätnú platbu skôr, ako mu bude tovar doručený späť, resp. kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru (napr. podacím lístkom). Spotrebiteľ je povinný poslať tovar späť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

10. Zakazujú sa vopred označené políčka v návrhu zmluvy alebo objednávky

Podľa doplňujúcich ustanovení z 13.6.2014 platí zákaz požadovať od spotrebiteľa platby iné ako za hlavný predmet plnenia, náklady a poplatky vopred oznámené spotrebiteľovi bez jeho výslovného súhlasu, ktorý nie je možné získať predvolenými možnosťami. Ak bol súhlas spotrebiteľa získaný prostredníctvom predvolených možností, tak kupujúci nie je povinný uhradiť dodatočnú platbu.

11. Zákaz telefónneho čísla predávajúceho so zvýšenou tarifou a účtovania dodatočných nákladov spojených s vybraným spôsobom platby

Cena za hovor na kontaktné čislo predávajúceho je rovnaká, ako za hovor na bežné telefónne číslo. Predajca nesmie ako kontaktné číslo uviesť telefónne číslo so zvýšenou tarifikáciou. Predajca nesmie účtovať ďalšie poplatky kupujúcemu za použitie platobného prostriedku alebo za využitie iného spôsobu platby.

12. Predávajúci je povinný pri zamietnutí reklamácie poskytnúť spotrebiteľovi odborný posudok

Zmenil sa zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Ak kupujúci reklamuje tovar do 12 mesiacov od kúpy, tak predajca je povinný poskytnúť kópiu odborného posudku pri zamietnutí reklamácie a to do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Posudok musí obsahovať:

 • údaje na identifikáciu osoby, ktorá vykonala odborné posúdenie,
 • presnú identifikáciu posudzovaného tovaru,
 • popis stavu tovaru,
 • výsledok posúdenia,
 • dátum vystavenia posudku.

zdroj: podnikajte.sk


O nás

Tvorbe web stránok sa profesionálne venujeme od roku 2007. Zameriavame sa hlavne na webové prezentácie pre jednotlivcov, male a stredné podniky, športové kluby či občianské združenia. Zastrešujeme celý proces tvorby webstránky - od prvého stretnutia až po uvedenie webstránky do života. Ale ani tam naša práca nekončí. Venujeme sa aj správe webstránok, či už po stránke obsahovej, alebo tej bezpečnostnej. Zvýšenie návštevnosti alebo upgrade, či regizajn web stránok patrí tiež medzi často vyhľadávané služby.